Konkurs na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Pisudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.),

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych, wraz z pobieraniem materiału do badań oraz dostarczaniem wyników tych badań.

 

I. Szczegółowy zakres zamawianych badań oraz zasady postępowania konkursowego określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz w jego siedzibie w Dąbrowie Tarnowskiej,
przy ul. Piłsudskiego 23.

II. Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą w okresie  od dnia
1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

III.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, które spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności obejmującej zakres udzielanego zamówienia,

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Przychodni Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23, w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 10.00.

2. Oferty zostaną otwarte w Przychodni Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23 w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.15.

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie przy ul. Piłsudskiego 23 w terminie do dnia 22 lutego 2024  r., z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec przesunięciu w przypadku złożenia przez uczestników postępowania środków zaskarżenia. O nowym terminie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia poinformuje w sposób określony w ust. 3. W takim przypadku relatywnemu przesunięciu ulegnie termin zawarcia umowy i rozpoczęcie okresu jej obowiązywania. 

V. Uczestnikom postępowania przysługiwać będą środki ochrony prawnej przewidziane
w stosowanych odpowiednio przepisach art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie ( zał. do Zarządzenia).pdf583.98 KB
wzór umowy.pdf1.61 MB
Zał. nr 2 do regulaminu - Oferta.doc18.5 KB
Zał. nr 2 do regulaminu - Oferta.pdf506.5 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx26.29 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf1.05 MB
ZARZĄDZENIE - Konkurs.pdf270.35 KB
Regulamin konkursu.pdf414.25 KB