Aktualności

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresu przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu lub osoby, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym – za pokwitowaniem.